Friday, 13 January 2012

2012


Nový Rok, Nový Začiatok...

alebo Ďalší Rok, Ďalší Začiatok ?

Slová sú strašne relatívne...

Preto Priatelia v tomto Roku skúsme
viac cítiť než myslieť,
viac veriť než pochybovať
viac snívať než spať...


New Year, New Beginning ...

or is it Another Year, Another Beginning ?

Words are very relative...

And therefore dear Friends in the 2012 let's try to
feel more than think
believe more than doubt
and dream more than sleep...